1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

1.1. Tento reklamační a záruční řád společnosti Schlieger, s. r. o. se sídlem U nákladového nádraží 3265/10, Strašnice, 130 00 Praha 3, IČ: 28787803, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 385508 (dále jen „společnost“) informuje zákazníky o rozsahu, podmínkách a způsobu uplatnění práv z odpovědnosti za vady, možnosti odstoupit od smlouvy a o smluvních zárukách vyplývajících z uzavřené smlouvy o dílo mezi společností a zákazníky, kteří jsou spotřebiteli ve smyslu § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „smlouva“).

1.2. Pokud zákazník uzavírá se společností smlouvu o dílo v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání a nesplňuje tak definici spotřebitele dle § 419 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a nestanoví-li smlouva mezi společností a zákazníkem jinak, tento reklamační a záruční řád se nepoužije.

2. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ (REKLAMACE)

2.1. Společnost za podmínek stanovených zákonem odpovídá zákazníkovi, že dílo při předání nemá vady, zejména, že dílo:

 • odpovídá ujednanému popisu, druhu a množství, jakož i jakosti, funkčnosti, kompatibilitě, interoperabilitě či jiným ujednaným vlastnostem;
 • je vhodné k účelu, pro který ho zákazník požaduje a s nímž společnost souhlasila; a
 • je dodáno s ujednaným příslušenstvím a pokyny k použití.

Společnost odpovídá zákazníkovi, že vedle ujednaných vlastností:

 • je dílo vhodné k účelu, k němuž se dílo tohoto druhu obvykle používá, i s ohledem na práva třetích osob, právní předpisy, technické normy nebo kodexy chování daného odvětví, není-li technických norem;
 • dílo množstvím, jakostí a dalšími vlastnostmi, včetně životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, odpovídá obvyklým vlastnostem dílu téhož druhu, které může zákazník rozumně očekávat, i s ohledem na veřejná prohlášení učiněná společností nebo jinou osobou v témže smluvním řetězci, zejména reklamou nebo označením;
 • je dílo dodáno s příslušenstvím, včetně obalu, návodu k montáži a jiných pokynů k použití, které může zákazník rozumně očekávat; a
 • dílo odpovídá jakostí nebo provedením vzorku nebo předloze, které společnost zákazníkovi poskytla před uzavřením smlouvy.

2.2. Zákazník je oprávněn uplatnit u společnosti právo z vady a vytknout vadu (dále jen „reklamace“), která na díle existovala již v době jeho převzetí a projeví se v době 2 let od převzetí díla.

2.3. Má-li dílo vadu, může zákazník požadovat její odstranění. Podle své volby může požadovat dodání nového díla či jeho části bez vady nebo opravu díla či jeho části, ledaže je zvolený způsob odstranění vady nemožný nebo ve srovnání s druhým nepřiměřeně nákladný; to se posoudí zejména s ohledem na význam vady, hodnotu, kterou by dílo mělo bez vady, a to, zda může být druhým způsobem vada odstraněna bez značných obtíží pro zákazníka. Společnost může odmítnout vadu odstranit, je-li to nemožné nebo nepřiměřeně nákladné zejména s ohledem na význam vady a hodnotu, kterou by dílo měla bez vady.

2.4. Zákazník může požadovat přiměřenou slevu nebo odstoupit od smlouvy, pokud:

 • společnost vadu odmítla odstranit nebo ji neodstranila v souladu s odst. 3.3 a 3.4 tohoto reklamačního a záručního řádu;
 • vada se projeví opakovaně;
 • je vada podstatným porušením smlouvy;
 • je z prohlášení společnosti nebo z okolností zjevné, že vada nebude odstraněna v přiměřené době nebo bez značných obtíží pro zákazníka.

Přiměřená sleva se určí jako rozdíl mezi hodnotou díla či jeho části bez vady a vadným dílem či jeho částí, které zákazník obdržel. Zákazník nemůže odstoupit od smlouvy dle tohoto odstavce, je-li vada díla či jeho části nevýznamná.

2.5. Ustanovení o odpovědnosti dle čl. 2.2 tohoto reklamačního a záručního řádu se nepoužijí v případě:

 • že vadu díla způsobil sám zákazník; nebo
 • opotřebení díla způsobeného jeho obvyklým užíváním nebo u použitého díla opotřebení odpovídající míře jeho předchozího používání, neboť se nejedná o vadu díla.

2.6. V případě oprávněného vytknutí vady díla a uplatnění práva na výměnu díla či jeho části nezačíná převzetím nového díla či jeho části běžet nová lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění.

2.7. Společnost neodpovídá za vady díla, které mohly být zjištěny zákazníkem již při předání, ale zákazník je bez zbytečného odkladu nevytkl.

2.8. Odstoupí-li objednatel v souladu s odst. 2.4 tohoto reklamačního a záručního řádu od smlouvy, společnost vrátí zákazníkovi cenu díla bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů, poté, co zákazník umožní provést demontáž díla a Společnost tak obdrží dílo zpět nebo poté, co zákazník společnosti prokáže, že dílo dle výslovného pokynu společnosti a za podmínek jí stanovených odeslal. Do doby provedení demontáže je zákazník povinen naložit s dílem dle pokynů společnosti a poskytnout společnosti nezbytnou součinnost.

3. UPLATNĚNÍ A PRŮBEH REKLAMACE

3.1. Zákazník může vytknout vadu a reklamaci uplatnit:
1) osobně nebo doporučeným dopisem na adresu Schlieger, s. r. o., U Nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice, Nagano Park – budova N3
2) e-mailem na adresu reklamace@schlieger.de.

3.2. Zákazník je povinen v reklamaci uvést podrobný popis reklamované vady díla (popis vady, pozice vadného části díla apod.).

3.3. Reklamace bude vyřízena a zákazník o tom musí být informován nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se zákazník se společností nedohodne na delší lhůtě. Vytkl-li zákazník vadu řádně a oprávněně, po marném uplynutí této lhůty může zákazník od smlouvy odstoupit nebo požadovat přiměřenou slevu.

3.4. Společnost odstraní vadu díla v přiměřené době po jejím vytknutí tak, aby tím zákazníkovi nezpůsobila značné obtíže, přičemž se zohlední povaha věci a účel, pro který zákazník dílo objednal. Odstranění vady provede společnost na vlastní náklady – vyžaduje-li to demontáž díla, jehož montáž byla provedena v souladu s povahou a účelem díla předtím, než se vada projevila, společnost provede demontáž vadného díla či jeho části a montáž opraveného nebo nového díla či jeho části anebo uhradí náklady s tím spojené.

3.5. Společnost vydá zákazníkovi písemné potvrzení, ve kterém uvede datum, kdy zákazník reklamaci uplatnil, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje a kontaktní údaje zákazníka pro účely poskytnutí informace o vyřízení reklamace. Po vyřízení reklamace vydá společnost zákazníkovi potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy, a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace. Tyto dokumenty společnost doručí zákazníkovi osobně či zašle na e-mail nebo doporučeným dopisem na adresu zákazníka uvedenou při uplatnění reklamace nebo ve smlouvě.

3.6. Zákazník je povinen zabezpečit uchování díla ve stavu ke dni zjištění vady a uplatnění reklamace, a to až do okamžiku posouzení vady díla společností (popřípadě jí autorizovanou či pověřenou osobou). Zákazník je však povinen po zjištění existence vad na díle provést nezbytná opatření vedoucí k zabránění vzniku dalších škod na díle.

3.7. Společnost upozorňuje zákazníky, že zpravidla bude nutné technické a odborné posouzení reklamované vady v místě realizace dle uzavřené smlouvy, aby bylo možné učinit závěr o povaze reklamované vady a způsobu jejího řešení. Za účelem posouzení oprávněnosti reklamace a následnému zhodnocení reklamované vady je zákazník povinen umožnit společnosti nebo jí pověřené osobě ve sjednaný den a čas přístup k místu, kde se dané dílo nachází, a vytvořit jí odpovídající podmínky pro posouzení oprávněnosti reklamace. Nebude-li tato nezbytná prohlídka v uvedeném termínu umožněna a poskytnuta nutná součinnost zákazníka, může dojít k posunutí termínu, kdy společnost vadu posoudí a započne s případným odstraňováním vady. V takovém případě se společnost po dobu neposkytnutí součinnosti a neumožnění posoudit reklamovanou vadu nedostává do prodlení s řešením reklamace, neboť překážka vyvstala na straně zákazníka.

4. SMLUVNÍ ZÁRUKA NA DÍLO

4.1. Společnost poskytuje nad rámec zákonné odpovědnosti za vadné plnění zákazníkovi smluvní záruku na dílo, která se řídí výhradně podmínkami stanovenými v tomto reklamačním a záručním řádu a spočívá v opravě, při níž budou zákazníkovi bezplatně poskytnuty potřebné komponenty, a není-li oprava možná, tak výměně díla či jeho časti ve stanovené lhůtě (dále jen „smluvní záruka“) po dobu uvedenou v následujících odstavcích (dále jen „záruční doba“). Společnost může v takovém případě požadovat náhradu nákladů na práci zaměstnanců společnosti vynaloženou při opravě či výměně dle aktuálního ceníku společnosti. Kromě smluvní záruky přímo od společnosti (smluvní záruka společnosti) poskytuje společnost v některých případech vymezených v následujících odstavcích zákazníkovi záruku za podmínky, že bude reklamovanou vadu možné společností uplatnit u výrobce FVE v souladu s jím poskytnutou zárukou společnosti (smluvní záruka výrobce).

4.2. TEPELNÁ ČERPADLA – smluvní záruka společnosti

4.2.1. Společnost poskytuje na tepelné čerpadlo, jehož dodání je předmětem smlouvy, smluvní záruku po níže stanovenou záruční dobu za podmínky, že montáž tepelného čerpadla byla provedena společností nebo jí autorizovanou či pověřenou osobou:

Poskytovaná smluvní záruka (nevztahuje se na výluky uvedené v čl. 4.8 reklamačního řádu) Záruční doba
Funkčnost venkovní jednotky tepelného čerpadla 3 roky od data předání
Funkčnost kompresoru tepelného čerpadla 10 let od data předání

4.2.2. Právo z uplatněné záruky bude vyřízeno opravou věci. Není-li možné tepelné čerpadlo opravit, ačkoliv je jeho vada kryta zárukou, vymění společnost dílo či jeho vadné části dílem novým dílem či novými částmi. V případě, že tepelné čerpadlo či jeho části již společnost nedodává či je nemá k dispozici, nahradí společnost dílo či jeho části vhodnou alternativou, přičemž při výběru této alternativy přihlédne k potřebám zákazníka a tato alternativa bude disponovat minimálně stejnými či lepšími parametry než vadné tepelné čerpadlo nebo jeho část, nedohodnou-li se společnost a zákazník jinak.

4.2.3. Společnost provede opravu tepelného čerpadla do 90 dnů ode dne uplatnění práva ze záruky. Pokud nebude možné vadu díla posoudit či dílo opravit v 90denní lhůtě (například s ohledem na délku dodacích lhůt komponent od dodavatelů), je společnost oprávněna lhůtu jednostranně prodloužit o dobu potřebnou k odbornému posouzení vytknuté vady a opravě díla. Společnost o vyřízení uplatnění práva ze záruky nebo o prodloužení lhůtu pro vyřízení vyrozumí zákazníka e-mailem nebo doporučeným dopisem na adresu zákazníka uvedenou ve smlouvě.

4.3. FOTOVOLTAICKÉ ELEKTRÁRNY – smluvní záruka výrobce

4.3.1. V případě, že se vyskytne vada fotovoltaické elektrárny v záruční době poskytnuté ze strany výrobce společnosti a zákazník tuto vadu společnosti oznámí, společnost tuto vadu v souladu s podmínkami výrobce u něho uplatní a v případě, že se bude jednat o vadu krytou touto zárukou výrobce, zajistí společnost pro zákazníka u výrobce její odstranění. Společnost poskytuje součinnost zákazníkovi v případě, že montáž díla byla provedena společností nebo jím autorizovanou či pověřenou osobou.

4.3.2. Ke dni vydání tohoto reklamačního a záručního řádu poskytují výrobci společnosti následující záruky:

Poskytovaná záruka ze strany výrobce společnosti Záruční doba dle záručních podmínek výrobce
Fotovoltaické panely Amerisolar 410, 550 Wp, DAH SOLAR 550 Wp 30 let na 80% výkonu / 12 let na mechanické části
Střídače Sofar solar a Sofar solar HYD (bateriový) 5 let na funkčnost, po registraci stránkách sofarsolar.com a zaplacení poplatku lze prodloužit na 20 let
Baterie 10 let na kapacitu (zůstane alespoň 60 % kapacity)

4.3.3. Podmínky uplatnění práv ze záruky se řídí reklamačními a záručními řády jednotlivých výrobců, nepoužijí se proto ustanovení čl. 3 a 4 tohoto reklamačního řádu, vyjma podmínek dle čl. 4.4 tohoto reklamačního a záručního řádu.

4.4. SOLÁRNÍ KOLEKTORY – smluvní záruka společnosti

4.4.1. Společnost poskytuje na solární kolektor, jehož dodání je předmětem smlouvy, smluvní záruku po níže stanovenou záruční dobu za podmínky, že montáž solárních kolektorů byla provedena společností nebo jí autorizovanou či pověřenou osobou:

Poskytovaná smluvní záruka (nevztahuje se na výluky uvedené v čl. 4.8 reklamačního řádu) Záruční doba
Záruka na vakuum v solárních trubicích 15 let

4.4.2. V případě smluvní záruky společnosti na solární kolektory se použijí čl. 4.3.2 a 4.3.3 tohoto reklamačního a záručního řádu.

4.5. Smluvní zárukou na dílo není dotčeno právo zákazníka z vadného plnění dle zákona.

4.6. Na uplatnění, průběh a vyřízení práva ze smluvní záruky se obdobně použijí ustanovení čl. 2 tohoto reklamačního a záručního řádu, nestanoví-li část 4 tohoto reklamačního a záručního řádu jinak.

4.7. Smluvní záruka pozbývá platnosti v případě jakéhokoliv zásahu do konstrukce díla, který provede osoba odlišná od společnosti, pokud nebyla společností k takovému zásahu určena.

4.8. Smluvní záruka se nevztahuje na:

 • vady vzniklé nerespektováním montážních předpisů společnosti a užíváním díla pro jiné než předepsané účely;
 • vady zařízení vzniklé chybnou obsluhou v rozporu s návodem k obsluze díla;
 • vady na zařízení vzniklé neodborným zásahem neoprávněnou osobou, vady způsobené neodborným skladováním a manipulací se zařízením;
 • závady a poškození působením chemických nebo agresívních látek;
 • vady způsobené vyšší mocí, vnějšími vlivy, živelnou událostí apod.;
 • závady vzniklé změnou pořadí fází, výpadkem proudu, přepětím nebo podpětím v elektrické síti nebo špatným zapojením;
 • vady vzniklé působením mechanických nečistot, usazenin nebo vodního kamene v topném či v chladícím systému;
 • vady na elektrických částech díla, nebyla-li prokazatelně provedena elektro revize elektrického přívodu napájení na svorkách tepelného čerpadla nejpozději k datu uvedení tepelného čerpadla do provozu.

4.9. O záruční opravu se nejedná a práce a materiál jsou zpoplatněny dle aktuálního ceníku společnosti v případě:

 • nastavování parametrů regulace díla nebo regulace systému, do kterého je dílo zapojeno nebo proškolování obsluhy díla;
 • jakékoli zásahy, změny, opravy či úpravy na díle, které nebyly předmětem dodávky společnosti;
 • odvzdušňování, doplňování vody či nemrznoucí směsi do primárního kolektoru nebo otopné, resp. chladící soustavy nebo čištění filtru topného systému.

4.10. V případě, že vada uplatněná zákazníkem není uznána jako vada oprávněná, je společnost oprávněna požadovat veškeré vynaložené výdaje spojené s vyřizováním práva ze smluvní záruky (práce, cestovné, poštovné, správní poplatky, provozní náklady, náklady na znalecké posudky apod.).

5. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

5.1. Je-li smlouva mezi společností a zákazníkem uzavřena distančním způsobem za použití elektronických prostředků nebo mimo obchodní prostory společnosti, je zákazník oprávněn odstoupit od smlouvy v souladu s § 1829 občanského zákoníku ve lhůtě čtrnácti dnů ode dne uzavření smlouvy, a to i bez udání důvodu. Odstoupení od smlouvy předá zákazník společnosti osobně nebo jej zašle doporučeným dopisem na adresu společnosti Schlieger s. r. o., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice, Nagano Park – budova N3, či prostřednictvím e-mailové adresy reklamace@schlieger.de.

5.2. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 tohoto reklamačního a záručního řádu provede společnost do 14 dnů demontáž díla a zajistí jeho odvoz. Do doby provedení demontáže je zákazník povinen naložit s dílem dle pokynů společnosti a poskytnout společnosti nezbytnou součinnost.

5.3. Účinky odstoupení od smlouvy dle čl. 5.1 tohoto reklamačního a záručního řádu nastávají okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení společnosti, která po demontáží díla dle čl. 5.2 tohoto reklamačního a záručního řádu, nejpozději do 14 dnů ode dne oznámení odstoupení od smlouvy, vrátí zákazníkovi veškeré platby, které od něho obdržela, včetně nákladů na dopravu (kromě dodatečných nákladů vzniklých ze zákazníkem zvoleného způsobu dopravy, který je jiný než nejlevnější způsob dopravy). Pro vrácení plateb použije společnost stejný platební prostředek, který zákazník použil k úhradě ceny díla, neurčil-li zákazník výslovně jinak. Společnost není povinna vrátit zákazníkovi platby dříve, než zákazník umožní společnosti provést demontáž díla dle čl. 5.2 tohoto reklamačního a záručního řádu.

5.4. Odstoupí-li zákazník dle čl. 5.1 tohoto reklamačního a záručního řádu od smlouvy, ponese náklady spojené s vrácením díla společnosti ve výši 20.000 Kč.

5.5. Zákazník v případě odstoupení dle čl. 5.1 tohoto reklamačního a záručního řádu odpovídá pouze za snížení hodnoty díla v důsledku nakládání s tímto dílem jinak, než je nutné k tomu, aby se seznámil s povahou, vlastnostmi a funkčností díla.

5.6. Pro odstoupení smlouvy dle čl. 5.1 tohoto reklamačního a záručního řádu může zákazník vyplnit formulář uvedený na internetových stránkách společnosti na adrese de.schlieger.cz/odstoupeni-od-smlouvy.

5.7. Ustanoveními výše nejsou dotčena další práva společnosti či zákazníka odstoupit od smlouvy za podmínek a z jiných důvodů stanovených zákonem či smlouvou.

6. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORŮ

6.1. Zákazník se může návrhem na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy uzavřené se společností obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs.

7. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

7.1. Společnost je za účelem získání dalších informací možné kontaktovat:
1) doporučeným dopisem na adrese Schlieger, s. r. o., U nákladového nádraží 3265/10, 130 00 Praha 3 – Strašnice, Nagano Park – budova N3
2) e-mailem na adrese info@schlieger.de.
3) telefonicky prostřednictvím infolinky 226 223 800 (Po–Pá: 9–16 hod.).

7.2. Tento reklamační a záruční řád byl zpracován dle příslušných ustanovení zákona
č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

7.3. Aktuální platné znění reklamačního a záručního řádu je zveřejněno na internetových stránkách společnosti (de.schlieger.cz). Tištěná podoba aktuálního reklamačního a záručního řádu je k dispozici také na vyžádání v sídle společnosti.

7.4. Společnost si vyhrazuje právo na změnu tohoto reklamačního a záručního řádu, která nabude účinnosti nejdříve dnem uveřejnění aktualizovaného znění na internetových stránkách společnosti.

7.5. Tento reklamační a záruční řád je platný a účinný od 6. 1. 2023.

 

Reklamační a záruční řád platný do 05. 01. 2023

Mám zájem o variantu Velká L

Ozveme se vám do 24 hodin

Mám zájem o variantu Střední M

Ozveme se vám do 24 hodin

Mám zájem o variantu Malá S

Ozveme se vám do 24 hodin